صورت حساب خرید از شما

نام کالا
صورت حساب #12345
October 01 2015
دستیگره $ 12.00
ریل $ 7.20
ریل 3 تیکه $ 7.20
جمع کل $ 26.40
دکوریته- مشهد خیابان فدک 6